nungning....คณิตศาสตร์....
 
  หน้าแรก
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  หลักการสร้าง เลือกสื่อ ให้เหมาะสม
  งานวิจัย...คือ..อะไร..????
  => งานวิจัย เรื่องที่ 1
  => งานวิจัย เรื่องที่ 2
  => งานวิจัย เรื่องที่ 3
  => งานวิจัย เรื่องที่ 4
  => งานวิจัย เรื่องที่ 5
งานวิจัย เรื่องที่ 1

 

ชื่อเรื่องการศึกษาผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดกิจกรรมประกอบบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมประกอบบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ผู้วิจัย ปีที่พิมพ์ : นายเสรี อินทร์คง  , 2543จุดประสงค์ของงานวิจัย

1.เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดกิจกรรมประกอบบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมประกอบบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์

วิธีดำเนินการวิจัย

       
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2543 ของโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูลที่เลือกเรียนวิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 44 คนใช้เวลาในการทดลอง 36 คาบ คาบละ 50 นาที ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2543 เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง เป็นรายวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ (ค 031) แบบแผนที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้คือแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและ หลังเรียนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาผลการเรียนรู้และความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรมประกอบบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์คือ t–test แบบ one–sample test สำหรับการศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ใช้สถิติ t–test แบบ dependen 

สรุปผลการวิจัย

1.
ผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมประกอบบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ กับเกณฑ์ที่กำหนดไว้แตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
2.
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมประกอบบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
3.
ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรมประกอบบทเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมประกอบบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับเกณฑ์ที่กำหนดไว้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
4.
ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับชุดกิจกรรมประกอบบทเรียนแต่ละชุดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมประกอบบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับเกณฑ์ที่กำหนดไว้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
เทคโนโลยีที่ใช้
  1. ชุดกิจกรรมประกอบบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์
  2. ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรมประกอบบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์

 
   
Advertisement  
   
Today, there have been 1 visitors (7 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=