nungning....คณิตศาสตร์....
 
  หน้าแรก
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  หลักการสร้าง เลือกสื่อ ให้เหมาะสม
  งานวิจัย...คือ..อะไร..????
  => งานวิจัย เรื่องที่ 1
  => งานวิจัย เรื่องที่ 2
  => งานวิจัย เรื่องที่ 3
  => งานวิจัย เรื่องที่ 4
  => งานวิจัย เรื่องที่ 5
งานวิจัย เรื่องที่ 2

 

ชื่อเรื่องงานวิจัย     การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องสมการและการแก้สมการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6
ปีที่ทำวิจัยเสร็จ     2549
ชื่อผู้วิจัย              นางดวงฤดี   ถิ่นวิไล
สถานที่ทำงาน       โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1

วัถุประสงค์ของงานวิจัย
        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องสมการและการแก้สมการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพ ศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องสมการและการแก้สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องสมการและการแก้สมการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับเกณฑ์ร้อยละ 80 และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องสมการและการแก้สมการ 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 38 คนจากโรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล กลุ่มบริการศาลาตึกวิทยาโซนคุณภาพมัธยมฐานบินกำแพงแสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ซึ่งได้มาด้วยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
วิธีดำเนินการ  

       
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องสมการและการแก้สมการแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องสมการและการแก้สมการจำนวน 2 ฉบับ ฉบับละ 20 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบคู่ขนานฉบับก่อนเรียนข้อสอบมีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.32–0.76 ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.30–0.67 ฉบับหลังเรียนข้อสอบมีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.30–0.72 ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.30–0.70 ซึ่งแบบทดสอบทั้งสองฉบับมีค่าความเที่ยงเชิงความคล้ายกันและความคงที่เท่ากับ 0.81 และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องสมการและการแก้สมการ มีค่าความเที่ยงเชิงความสอดคล้องภายในเท่ากับ 0.93

         
การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในครั้งนี้ใช้เกณฑ์   /   : 80/80 ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใช้ One Sample t–test ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องสมการและการแก้สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 และใช้ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องสมการและการแก้สมการ
         ผลการวิจัยพบว่า

         1.
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องสมการและการแก้สมการ มีประสิทธิภาพ /   : 85.26/83.42  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
         2.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องสมการและการแก้สมการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงส่วนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับสูงมาก
         3.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องสมการและการแก้สมการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
         4.
นักเรียนมีความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องสมการและการแก้สมการในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
เทคโนโลยีที่ใช้ในงานวิจัย
1.       คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องสมการและการแก้สมการ
2.       แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องสมการและการแก้สมการจำนวน 2 ฉบับ ฉบับละ 20 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบคู่ขนานฉบับก่อนเรียนและหลังเรียน
3.       แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องสมการและการแก้สมการ
 
   
Advertisement  
   
Today, there have been 1 visitors (4 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=