nungning....คณิตศาสตร์....
 
  หน้าแรก
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  หลักการสร้าง เลือกสื่อ ให้เหมาะสม
  งานวิจัย...คือ..อะไร..????
  => งานวิจัย เรื่องที่ 1
  => งานวิจัย เรื่องที่ 2
  => งานวิจัย เรื่องที่ 3
  => งานวิจัย เรื่องที่ 4
  => งานวิจัย เรื่องที่ 5
งานวิจัย เรื่องที่ 4

 

ชื่องานวิจัย งานวิจัยเรื่องการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนการ์ตูนประกอบเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้วิจัย สถานที่ ปีที่พิมพ์ นางจุฬาวรรณ แสงหิรัญ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547
  


          
        
คณิตศาสตร์เป็นสาระการเรียนรู้ที่มีความจำเป็นต่อวิทยาการสาขาต่างๆอีกทั้งสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ซึ่งอาจเป็นผลเนื่องมาจากธรรมชาติของเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงควรคำนึงถึงความสนใจและความต้องการของนักเรียนเป็นสำคัญ การ์ตูนเป็นสิ่งที่เด็กทุกวัยให้ความสนใจ การนำการ์ตูนเข้ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
         
1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนการ์ตูนประกอบเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75  
2.
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ที่เรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนการ์ตูนประกอบ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

วิธีดำเนินการวิจัย

       
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ½  โรงเรียนเทศบาลที่ 3  (ยมราชสามัคคี) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2546  จำนวน 35 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง คือภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2546  จำนวน 14 ชั่วโมง       
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ได้แก่ 
(1)  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนการ์ตูนประกอบ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
(2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่มีค่าความยาก (P)  ระหว่าง 0.24-0.87  ค่าอำนาจจำแนก              (B)  ระหว่าง 0.20 – 0.48  และค่าความเชื่อมั่น  (r)  เท่ากับ 0.99  และ
(3)  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ หลังได้รับการสอนจาก แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนการ์ตูนประกอบ เรื่อง   การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.75  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีประสิทธิผล     

สรุปผลการวิจัย           
               
         
ผลการศึกษาพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนการ์ตูนประกอบ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ มีประสิทธิภาพเท่ากับ  77.44 – 75.24  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  75/75  และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.68  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแผนดังกล่าวอยู่ในระดับมากที่สุด    
            โดยสรุปแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนการ์ตูนประกอบ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ มีประสิทธิภาพ นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น และมีความรู้สึกพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ซึ่งบรรลุความมุ่งหมายของการศึกษา และสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้
 
เทคโนโลยีที่ใช้ในการวิจัย
 
1. บทเรียนการ์ตูนประกอบเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
 
 
   
Advertisement  
   
Today, there have been 1 visitors (2 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=